Letecká válka

Studium historických okolností a terénních situací v místech bojových střetnutí 20. století je nově se rozvíjející vědecká disciplína, shrnující a srovnávající zejména poznatky získané terénními průzkumy, archeologickými výzkumy, studiem historických dokumentů i příběhy svědků nebo dokonce aktérů bojových střetnutí. Prozatím jen v dílčích výsledcích se právě zapojením archeologie do jinak tradičního historického studia objevuje další rovina pohledu na popisované události, často odlišná od omezených, deskriptivních možností historie.

Specifickou oblastí, kde se protínají podobory archeologie modernity a archeologie konfliktů, je studium Letecké války 1939-45. V terénní práci jde o běžný archeologický výzkum, využívající standartních, zavedených archeologickým metod a postupů. Totožný je rovněž smysl a cíl, kterým je poznat a popsat naši minulost.Terénní průzkum

Místo, kde v minulosti (v průběhu válečného konfliktu) došlo k havárii letadla a nebylo důsledně provedeno forenzní vyšetřování její příčiny, je důležitou památkou, která obsahuje informace a jejich kontexty, které je možné zjistit řádným archeologickým výzkumem. Studium ale zahrnuje také terénní průzkum pozemní infrastruktury (leteckých základen, postavení protiletecké obrany, radarových základen, civilních krytů, pozorovatelen).

Archivní studium

Základ studia vychází z historických pramenů, které můžou být lokální povahy, jako svědectví pamětníků, kronikářské zápisy, bezprostřední hlášení bezpečnostních a vojenských orgánů nebo poválečné pátraní a vyšetřování. Nejpřehlednější jsou četnické Staniční knihy, pravidelně po dnech vedené záznamy o pochůzkách a pátrání četnictva. Další vrstvou jsou četnická hlášení, porůznu zachované v archivních fondech četnických stanic, nadřízených městských nebo okresních úřadů až po centrální Zemská četnická velitelství. Dochované jsou však jen jejich nepřehledné zlomky.

Druhou rovinou historických pramenů jsou zahraniční archivní dokumenty vyhotovené původně některou z bojujících stran. Ztráty amerického letectva US Army Air Force uchovávají soubory dokumentů MACR (Missing Air Crew Report), které doplňují denní hlášení bojových jednotek (názvy se liší, nejčastěji jde o Combat Mission Narrative Report). Důležitým pramenem ke ztrátám amerického letectva je dosud nepřístupný fond Individual Deceased Personnel File, který vznikl z činnosti jednotek provádějících exhumace padlých a jen provizorně pohřbených amerických vojáků a letců, včetně zpráv o průzkumu trosek letadel.

Ze strany německého letectva Luftwaffe jde zejména o heslovité, jen ve zlomcích zachované seznamy ztrát hlášené nadřízeným útvarům ve fondech Meldungen über Flugzeugverluste bei den fliegenden Verbänden nebo Flugzeugunfälle und Verluste bei Schulen und sonstige Verbänden. Další podrobnosti lze najít v denících jednotek Kriegstagebuch, opět dochovaných jen sporadicky. Evidenci jednotlivých pohřbených nebo nezvěstných německých letců spravuje Volksbund Deustche
Kriegsgräberfürsorge e.V.


Etnografický výzkum

Ve výjimečných případech se podaří i kontaktovat přímé aktéry bojů, poslední žijící bývalé letce, zaznamenat jejich vzpomínky a získat další, osobní dokumenty.

Taková svědectví obsahují zkreslení daných psychickým stavem, informovaností nebo časovým odstupem záznamu.
Vzpomínky obsahují různé, hodnotné folkloristické fenomény, které je třeba v příběhu rozpoznat a podle způsobu využití oddělit nebo naopak zdůraznit. Výsledek studia tzv. ústní slovesnosti by měl být využitelný jak z hlediska etnologie tak historie, a kombinace historických, archeologických a folkloristických metod výzkumu nabízí možnosti naše poznání těchto drobných historických událostí komplexněji poznat.
Publikační činnost

Fotogalerie

Novinky

Podíleli jsme se na knize Messerschmitt Bf 109s
& Other Aircraft of I./EKG(J)

Tomáš Poruba a Jan Vladař, JaPo publishing 2021 / japo.eu
více informací

Podíleli jsme se na knize Messerschmitt Me
262s of KG & KG(J) units

David E. Brown, Aleš Janda, Tomáš Poruba, Jan Vladař, JaPo publishing 2021 / japo.eu
více informací

Spolupracujeme

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos