Bečov (2010-20)

Židovský hřbitov v Bečově nad Teplou je v historických pramenech prvně zmíněn roku 1662. Byl založen na zaniklé výsypce důlní štoly ve svahu nad řekou Teplou při silnici na Mnichov. Podobu hřbitova lze rekonstruovat pouze z několika historických snímků Bečova n/T. Hřbitov na půdorysu úzkého, rovnoramenného trojúhelníka daného umístěním v cípu silnic byl obehnán kamennou zdí. Z východu, v úplném cípu, byl přístupný nízkou brankou. Náhrobky byly zřejmě uspořádány v řadách, kolmo stoupajících do svahu, a jednotlivé náhrobky byly nápisem otočeny k východu. V období před 2. světovou válkou byla plocha hřbitova zcela zaplněna a lze jen odhadovat, že se zde nalézalo přes 300 náhrobků.  

Hřbitov židovské náboženské obci sloužil do roku 1938. Před německou okupací českého pohraničí v říjnu 1938 patrně všichni židovští obyvatelé města unikli do českého vnitrozemí a opuštěný hřbitov byl vzápětí zcela zničen nacisty. Starobylé náhrobní kameny byly použity na vydláždění dvora ve mlýně označovaném „Obere Gangër Mühle“ v obci Vodná u Bečova n/T. Po roce 1945 a odsunu zdejšího německého obyvatelstva objekt mlýna chátral, budovy se zhroutily, zarostly vegetací a náhrobky zůstaly v sutinách. V roce 2010 inicioval nový majitel pozemku bývalého mlýna a Federace židovských obcí zastoupená společností Matana, a.s. provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož jedním z cílů bylo najít a vyzvednout zmizelé náhrobky. Veškeré práce byly financovány vlastníkem. 

V roce 2011 bylo přistoupeno k odkryvu celé plochy původního mlýnského dvora, během kterého byly vyzvednuty všechny objevené náhrobky. Celkem bylo výzkumem získáno 156 různě poškozených náhrobků a jejich zlomků. Vyzvednuté náhrobky byly očištěny, fotograficky zdokumentovány a předány restaurátorům k odbornému ošetření a obnově.

Současně s výzkumem ve Vodné probíhaly přípravné práce na pozemku původního hřbitova v Bečově n/T. Konečným cílem celého projektu bylo navrácení náhrobků na původní, pietně upravenou plochu hřbitova. 

PDF: Židovský hřbitov v Bečově nad Teplou (CZ)

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos