Radnice (2013-20)

Přítomnost Židů v Radnicích je možné doložit od poloviny 17. století. První přímé zmínky se nachází v Berní rule k roku 1654 a v průběhu 17. století se objevují v archivních dokumentech i jiné, torzovité zmínky. Od 18. století lze již genealogii radnických Židů částečně sledovat v soupisech židovských obyvatel, matrikách (přestože se jich zachoval jen zlomek) a konečně také hebrejských epitafech místního hřbitova.
Židé z Radnic a okolí s největší pravděpodobností spadali původně pod starší náboženskou obec v Terešově. Mezi Terešovem a Radnicemi existují blízké souvislosti doložené nejen příbuzenskými vztahy z obou lokalit. Vytvoření samostatné náboženské obce není prozatím datováno, ale lze jej předpokládat nejpozdějive druhé polovině 18. století.  

Židovský hřbitov, který se nachází 1,5 km východně od radnického náměstí, byl založen pravděpodobně v 2. polovině 17. století. V současnosti má hřbitov tvar nepravidelného lichoběžníku s rozlohou 3872 m2. Je obehnán částečně kamennou a částečně cihlovou zdí. Nejstarší náhrobky tvoří plošně ohraničené seskupení v jihovýchodní části hřbitova. Nepravidelné a prořídlé řady naznačují, že zde mnoho starobylých náhrobků chybí, ale současně vymezují možný původní rozsah hřbitova v 18. století. Pro mladší rozšiřování chybí písemné doklady. 

V novější severovýchodní části byla vystavěna snad v první polovině 19. století vjezdová brána, menší branka a dům tahary, jehož pozůstatky byly patrné ještě v osmdesátých letech 20. století. Hřbitov prochází od roku 2012 postupnou obnovou, financovanou vlastníkem, kterým je Federace židovských obcí. Všechny náhrobky byly odborně očištěny, ošetřeny, ty, které potřebovaly byly slepeny a znovu postaveny. Na radnickém hřbitově se nalézá 219 náhrobků, částí náhrobků, nebo jen kamenných obrub hrobového místa.

Díky dokumentaci financované Federací židovských obcí, byl zjištěný nejstarší náhrobek patřící Elijahovi, synu Ašera Anšla, který zemřel roku 1706 (č. 074). Konec užívání hřbitova prozatím vymezuje nejmladší pohřeb Bertholda Löbla z roku 1932
(č. 094).  

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos