Terešov (2014-19)

Legenda uvedená v unikátní, iluminované „Gruntovní knize Chevry kadiša…“ klade příchod Židů do Terešova do let 1520–1521. Neexistuje ale žádný jiný historický pramen, který by tento příběh potvrzoval. Nejistá je i datace nejstarších knih spolku Chevra kadiša v Terešově do roku 1623, ale již v roce 1624 se u pražského apelačního soudu objevuje „spor terešovských židů“. Podle další nepodložené zprávy měli již v roce 1680 Židé v Terešově a v okolních obcích (Prašném Újezdě a Hřešihlavech) menší modlitebny.
Od začátku 18. století můžeme kontinuálně sledovat historii židovského osídlení. Druhá polovina 19. století znamenala populační vrchol, v Terešově v roce 1849 žilo již 32 rodin
a v Prašném Újezdě 40 rodin, čítajících dohromady přibližně 400 lidí. V obou obcích byly fungující synagogy. 
V Terešově je synagoga poprvé doložena k roku 1786, nejprve však byla provozována bez povolení vrchnosti.

Židovský hřbitov v Terešově se nachází 1,5 km jihozápadně od obce. Leží u polní cesty do osady Bílá Skála v mírném údolí těsně pod pramennou pánví potoka, vytékajícího z malého rybníku. Hřbitov je rozložen na půdorysu obdélníku s delší stranou v ose sever–jih o rozloze 4082 m2, zčásti je ohraničen kamennou a zčásti cihlovou zdí s místy rozpadající se korunou.
Při severní, vstupní straně se nacházel hrobnický domek a bejt tahara. Hřbitov s přibližně 280 náhrobky je v podélné ose rozdělen středovou cestou. V jihovýchodní, pravděpodobně nejstarší části plochy hřbitova je přibližně 21 tradičních náhrobků z 18. století orientovaných k západu. Ve „středu“ jsou nejčastěji náhrobky datované do 19. století (60 jich lze datovat do roku 1850 a více než 100 od roku 1851). 

Při severozápadní straně nalezneme náhrobky z 20. století (cca 50) orientované na východ, z nichž nejmladší je z roku 1937. Poslední dvě řady náhrobků zbývají restaurátorům postavit a opravit, jinak už je většina náhrobků postavená a očištěná.

Již v roce 1997 byl hřbitov navržen k zapsání do státního seznamu památek.
V posledních letech došlo v Terešově ze strany Federace židovských obcí k postupné obnově areálu hřbitova a náhrobků. Je zajištěno každoroční vyčištění od náletových dřevin a vzrostlé vegetace a ošetření náhrobků od popínavých rostlin a mechu, zapříčiňujících rychlejší degradaci kamene. V roce 2017 započala první etapa restaurátorských prací, která bude v roce 2022 dokončena.  

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos