Zderaz (2013-20)

Hřbitov se nachází na katastrálním území obce Oráčov po pravé straně cesty vedoucí do Zderazi. Přístup ke hřbitovu zajišťovala přímá polní cesta mezi Zdeslaví a Oráčovem zaniklá při zcelení polí po roce 1945. V současnosti cesta ke hřbitovu chybí a návštěvníkům je doporučeno hřbitov navštěvovat v době, kdy jsou okolní pole sklizená a půda dostatečně suchá. Hřbitov je obehnán vysokou cihlovo-kamennou, částečně omítnutou zdí, která byla v posledních letech opravena a částečně obnovena. Součástí opravy bylo vsazení nové branky do vchodu. K jižní obvodové zdi přiléhá budova, která sloužila pravděpodobně jako bejt tahara a vozovna. Postavena byla před rokem 1841. 

Půdorys hřbitova tvoří nepravidelný obdélník o rozloze 1686 m2. Na ploše hřbitova bylo při fotografické dokumentaci v r. 2015 zjištěno celkem 398 náhrobních kamenů. Kameny jsou nápisovým polem většinou natočeny k východu. Plochu hřbitova v podélném směru přirozeně odděluje pěšina na severní a jižní polovinu. Ve středu severní poloviny lze snadno identifikovat nejstarší část hřbitova. V jižní polovině jsou novodobé náhrobky, často povalené a poničené. Nejmladší náhrobky umístěné v jihovýchodní části byly zčásti odcizeny a zůstaly zde po nich pouze kamenné sokly.   

V následujících letech plánuje Federace židovských obcí postupnou opravu hřbitova zahrnující zejména postavení a zrestaurování poškozených náhrobků.

Hřbitov byl založen koncem první poloviny 17. století. Nejstarší náhrobek je datován do roku 1656 (č. 191), druhý nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1690 (č. 195), do 18. století je jich prokazatelně datováno 37, do 19. století 122 a z 20. století se zachovalo pouze 14 náhrobků.  

Zderazský hřbitov byl založen nejpozději v polovině 17. století a nachází se zde skoro 400 náhrobních kamenů. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1656 (Jaakov, syn Josefa, č. 191) a pohřbívalo se zde do roku 1937 (náhrobní kámen se nedochoval). Zachování tohoto pohřebiště, navzdory záměru komunistických úřadů hřbitov zničit a místo připojit k okolním polím, je svým způsobem zázrak. 

Díky tomu se zachovaly cenné náhrobní kameny a jejich studiem, společně se studiem dochovaných knih spolku Chevra kadiša bylo možné sestavit nástin historie zdejší židovské komunity. Mezi výjimečné náhrobky lze řadit náhrobek Zeliga Kohna (č. 238) s vyobrazením motivu kohenských rukou a dojemným epitafem o životním boji s trpkým osudem a o ctnosti nevzdávání se svých životních povinností. Dalším pozoruhodným náhrobkem je náhrobek Netla Kohna (č. 240) s motivem nástrojů pro mohela, chronogramem a velice umně sepsaným epitafem. Na tomto hřbitově nalezneme také atypické náhrobky např. ve tvaru kmene stromu atd. 

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos